بسم الله الرحمن الرحیم این وبلاگ ومحتوای آن حاصل سالها تجربه وتحقیق وعصاره علم قدما ومعاصرین است واز استفاده کنندگان از این مطالب صادقانه خواهشمندیم که جز در مواقع ضروری ومواقع حقیقی از آین اعمال نابرده ذیل استفاده نکنند وهمیشه بیاد داشته باشند که خداوند حافظ ونگهبان وما را در همه جا می بیند اللهم صلی علی محمد وال محمد. 1-طریقه بسیار قوی تسخیر قلب محبوب یا کسی که معشوق خود را ترک کرده برای بازگردن اواین عمل را انجام میدهیم:یک اتاق مرتب وتمیز را برای عمل خود انتخاب میکنیم وهنگام مغرب آن اتاق را با بوی خوش بخور(اگر بخور جاو باشد بهتر است)سرشار میکنیم ودر آن اتاق را میبندیم وتا هنگام نیمه شب که رسید وارد آن اتاق میشویم البته باید تنها باشیم روبه قبله وبا حالت وضو میشینیم وسوره اخلاص را1002هزار ودو مرتبه(به عدد ارقام ابجد آن)میخوانیموبعد از اتمام آن بدون طلب چیزی در هم اتاق میخوابیم وروز دوم یعنی شب دوم هم عمل شب اول را بدون کم وکاستی تکرار کرده وشب سوم بعد از اتمام1002مرتبه صوره اخلاص این دعا را باکمال التماس وخشوع میخوانیم:بسم الله الرحمن الرحیم اقسم علیک یا عبد الله وانت یا یحیی ویا اسماعیل ببسم الله الرحمن الرحیم وکرامتها عند الله وعزتها فی معقل عرشه الا واجبتمونی فی الحال واعطیتمونی ما ارید(در این جا حاجت خود را به زبان می آورید) خواهید دید که خداوند چه معجره ای ایجاد میکند به شرطی که امرتان مخالف شرع نباشد